In bài viết

Điều kiện xét duyệt trúng thầu gói thầu tư vấn

(Chinhphu.vn) – Ông Phạm Tuân Hợp (TP. Hà Nội) đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải đáp vướng mắc về lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn sử dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá.

30/05/2017 08:02

Trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, đơn vị ông Phạm Tuân Hợp gặp tình huống như sau:

Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, một giai đoạn hai túi hồ sơ, phương pháp đánh giá kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Sau bước đánh giá về kỹ thuật, có hai nhà thầu lọt vào bước đánh giá về tài chính: Nhà thầu A có điểm kỹ thuật cao hơn nhà thầu B.

Sau khi đánh giá tài chính, giá dự thầu sau hiệu chỉnh, sửa lỗi, quy về một đồng tiền chung của nhà thầu A cao hơn nhà thầu B. Giá dự thầu này của nhà thầu A cao hơn dự toán, còn nhà thầu B thấp hơn dự toán. Cụ thể, giá nhà thầu A là 4 triệu USD, giá nhà thầu B là 3 triệu USD, giá gói thầu được duyệt là 3,5 triệu USD.

Như vậy, điểm tổng hợp của nhà thầu A cao hơn điểm tổng hợp của nhà thầu B. Theo Mục 7, Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP thì được phép mời nhà thầu A vào đàm phán về giá nhưng phải bảo đảm giá sau đàm phán không được vượt qua giá gói thầu được duyệt. Nhà thầu A trong qua trình đàm phán, đồng ý giảm giá xuống còn 3,4 triệu USD.

Ông Hợp muốn hỏi, trường hợp này nhà thầu nào sẽ trúng thầu?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm c, d; Khoản 1, Điều 42 Luật Đấu thầu quy định, điều kiện xét duyệt trúng thầu gói thầu tư vấn là có điểm tổng hợp cao nhất đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá; có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt.

Trường hợp dự toán của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu.

Khoản 7, Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, trường hợp nhà thầu xếp hạng thứ nhất có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) vượt giá gói thầu và ít nhất 1 nhà thầu trong danh sách xếp hạng có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp hơn giá gói thầu thì được phép mời nhà thầu xếp hạng thứ nhất vào đàm phán về giá nhưng phải bảo đảm giá sau đàm phán không được vượt giá gói thầu được duyệt.

Trường hợp đàm phán không thành công, được mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đàm phán.

Đối với trường hợp của ông Hợp, việc xét duyệt trúng thầu gói thầu tư vấn sử dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá được thực hiện theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn