In bài viết

Điều kiện xét thăng hạng Thư viện viên hạng III

(Chinhphu.vn) - Ông Cao Ngọc Bền (Cà Mau) là thư viện viên hạng IV (bằng Trung cấp thư viện). Nếu ông có thêm bằng đại học khác ngành, chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện thì ông có phải bổ sung chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư viện khi xét lên thư viện viên hạng III không?

26/03/2024 08:02

Ông Bền cũng muốn biết, với thời gian 1 năm ở hạng IV thì ông có được xét thăng hạng III khi có đợt tổ chức không?

Về vấn đề này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời như sau:

Để bảo đảm "Người làm công tác thư viện có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với hoạt động thư viện" theo quy định của Luật Thư viện năm 2019 (Điểm d Khoản 1 Điều 18) và Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện, tại Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL ngày 1/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện đã quy định tiêu chuẩn về trình độ đào tạo đối với chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng III (Điểm a Khoản 2 Điều 6): 

"…Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp".

Căn cứ các quy định nêu trên, đối với trường hợp cá nhân có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác, có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, có bằng trung cấp thư viện, thì cơ quan quản lý viên chức căn cứ nội dung chương trình đào tạo của các trường, bảng điểm chi tiết của cá nhân để xem xét, xác định bằng tốt nghiệp trung cấp thư viện có đáp ứng các yêu cầu kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư viện để xét thăng hạng III, bảo đảm quyền lợi và khuyến khích người làm công tác thư viện được tuyển dụng vào các vị trí việc làm đúng theo quy định.

Về thời gian công tác tối thiểu giữ chức danh thư viện viên hạng IV theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh thư viện viên hạng III để dự xét thăng hạng thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 02/2022/TTBVHTTDL, cụ thể: 

"Yêu cầu đối với viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng III: Có thời gian công tác giữ chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng IV hoặc tương đương từ đủ 02 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) đối với trình độ cao đẳng hoặc từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) đối với trình độ trung cấp. Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) đang giữ chức danh thư viện viên hạng IV tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng".

Chinhphu.vn