In bài viết

Định kỳ báo cáo tình hình sử dụng hóa chất nguy hiểm

(Chinhphu.vn) - Theo Thông tư số 07/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương, tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất nguy hiểm phải đăng ký sử dụng bằng hình thức văn bản với Sở Công Thương thuộc địa bàn quản lý trong vòng 15 ngày làm việc trước khi bắt đầu sử dụng.

04/05/2013 06:55


Ảnh minh họa
Đồng thời, tổ chức, cá nhân phải thực hiện đăng ký lại việc sử dụng hóa chất nguy hiểm với Sở Công Thương thuộc địa bàn quản lý trong vòng 15 ngày làm việc sau khi chuyển đổi chủ sở hữu, sau khi thay đổi địa điểm hoạt động hoặc sau khi thay đổi mục đích sử dụng.

Bên cạnh đó, nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý, giám sát đối với hoạt động sử dụng hóa chất nguy hiểm, Thông tư số 07/2013/TT-BCT còn quy định: định kỳ, tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất nguy hiểm phải báo cáo tình hình sử dụng hóa chất trên cơ sở nội dung đã đăng ký với Sở Công Thương thuộc địa bàn quản lý trước ngày 10/6 đối với báo cáo 6 tháng; trước ngày 10/12 đối với báo cáo năm.

Đồng thời, định kỳ, Sở Công Thương báo cáo tình hình sử dụng hóa chất nguy hiểm thuộc địa bàn quản lý với Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) trước ngày 10/7 đối với báo cáo 6 tháng và trước ngày 10/1 đối với báo cáo năm.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2014.

Bạn đọc xem Danh mục hóa chất nguy hiểm tại đây.

Thanh Hoài