In bài viết

DN có phải bổ nhiệm lại các chức vụ theo quy chế mới?

(Chinhphu.vn) – Ngày 31/7/2019, Công ty cổ phần XPH của ông Lê Hồng Sơn (Hà Nội) ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm các chức danh, chức vụ tại công ty. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

26/08/2020 07:02

Tại Khoản 12.2 và Khoản 12.3 Điều 12 Quy chế quy định, thời hạn giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó phòng, Quản đốc, Phó Quản đốc và tương đương là 3 năm kể từ ngày được bổ nhiệm. Trước 3 tháng tính đến thời điểm nhân sự hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm, cấp có thẩm quyền phải tiến hành quy trình xem xét, bổ nhiệm lại.

Điều 25 (Điều khoản thi hành) quy định, trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có khó khăn vướng mắc, Giám đốc trình Hội đồng quản trị xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Thực tế, trước khi ban hành Quyết định - Quy chế bổ nhiệm ngày 31/7/2019, Công ty XPH không có quy định bổ nhiệm lại cho các chức danh Trưởng phòng, Phó phòng, Quản đốc, Phó Quản đốc và tương đương. Trong các quyết định bổ nhiệm cũng không ghi thời gian giữ chức vụ là bao nhiêu năm.

Quy chế bổ nhiệm ngày 31/7/2019 không có quy định hiệu lực trở về trước, không có quy định việc xử lý chuyển tiếp đối với các trường hợp đã bổ nhiệm trước ngày có quy chế bổ nhiệm lại.

Ông Sơn hỏi, khi có Quyết định - Quy chế bổ nhiệm lại ban hành ngày 31/7/2019 thì Công ty có phải tiến hành bổ nhiệm lại tất cả các trường hợp hay không? Hay là sau 3 năm (kể từ ngày 31/7/2019) thì mới tiến hành bổ nhiệm lại các chức danh Trưởng, Phó phòng với nhiệm kỳ 3 năm?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội trả lời ông Lê Hồng Sơn như sau:

Theo phản ánh của ông Lê Hồng Sơn, ngày 31/7/2019, Công ty cổ phần XPH của ông ban hành Quyết định kèm theo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm các chức danh, chức vụ Trưởng, Phó phòng; Quản đốc, Phó Quản đốc và tương đương trong Công ty. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (31/7/2019).

Tại Khoản 12.2 và Khoản 12.3 Điều 12 Quy chế này quy định, thời hạn giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó phòng, Quản đốc, Phó quản đốc và tương đương là 3 năm kể từ ngày được bổ nhiệm. Trước 3 tháng tính đến thời điểm nhân sự hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm, cấp có thẩm quyền phải tiến hành quy trình xem xét, bổ nhiệm lại.

Theo đó, việc bổ nhiệm lần đầu người giữ chức danh quản lý trong Công ty, thời hạn giữ chức vụ quản lý được bổ nhiệm, thời điểm tiến hành quy trình xem xét, bổ nhiệm lại, áp dụng Khoản 12.2 và Khoản 12.3 Điều 12 Quy chế, kể từ thời điểm Quy chế bắt đầu có hiệu lực (ngày 31/7/2019) và trong thời điểm văn bản đó đang có hiệu lực.

Do Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh quản lý của Công ty XPH ban hành ngày 31/7/2019 không quy định hiệu lực trở về trước, không quy định việc xử lý chuyển tiếp đối với các trường hợp đã bổ nhiệm chức danh quản lý trước ngày ban hành Quy chế. Vì vậy, đã có cách hiểu khác nhau khi thực hiện. Trường hợp này, việc giải thích Quy chế thuộc người có thẩm quyền ban hành Quy chế là Hội đồng quản trị công ty, hoặc căn cứ Điều 25 của Quy chế: “Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có khó khăn vướng mắc, giám đốc trình Hội đồng quản trị xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp”.

Theo luật sư, đối với trường hợp đã được Giám đốc công ty quyết định bổ nhiệm chức danh quản lý theo thẩm quyền quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 157 Luật Doanh nghiệp vào thời điểm trước khi Quy chế được ban hành, mà trong các quyết định bổ nhiệm đó không ghi thời hạn giữ chức vụ, thì có thể vận dụng quy định về thời hạn nhiệm kỳ, quyền hạn của Giám đốc nêu tại Bản điều lệ của Công ty XPH làm căn cứ xác định thời hạn của người được Giám đốc bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý.

Theo đó, trước ngày Công ty cổ phần XPH ban hành quy chế bổ nhiệm (31/7/2019), trong thời hạn nhiệm kỳ 3 năm, Giám đốc Công ty có quyền quyết định bổ nhiệm chức danh quản lý trong Công ty. Về nguyên tắc thời hạn giữ chức vụ của người được bổ nhiệm chức danh quản lý trong doanh nghiệp không cao hơn thời hạn giữ chức vụ của người có quyền bổ nhiệm (Giám đốc).

Như vậy, đối với trường hợp đã được bổ nhiệm lần đầu chức danh quản lý trong Công ty trước ngày Công ty ban hành Quy chế bổ nhiệm, tính từ ngày quyết định bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày Quy chế có hiệu lực (31/7/2019) mà chưa đủ 3 năm, thì tiếp tục giữ chức vụ cho đến khi đủ 3 năm. Trước 3 tháng tính đến thời điểm đủ 3 năm giữ chức vụ được bổ nhiệm, cấp có thẩm quyền phải tiến hành quy trình xem xét, bổ nhiệm lại.

Đối với trường hợp đã được bổ nhiệm lần đầu chức danh quản lý trong Công ty trước ngày Công ty ban hành Quy chế bổ nhiệm, tính từ ngày quyết định bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày Quy chế có hiệu lực (31/7/2019) đã đủ hoặc vượt quá 3 năm, thì cấp có thẩm quyền phải tiến hành ngay quy trình xem xét, bổ nhiệm lại.

          Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.