In bài viết

DN có tiếp tục được ưu đãi thuế khi chuyển khỏi vùng khó khăn?

(Chinhphu.vn) - Công ty bà Vũ Thị Hà thành lập năm 2019 tại phường Nam Cường, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Tháng 8/2022, công ty chuyển địa điểm kinh doanh về phường Lào Cai, TP. Lào Cai. Bà Hà hỏi, công ty bà được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) như thế nào, thời gian ưu đãi, giảm thuế là bao nhiêu? Tỷ lệ thuế TNDN phải nộp là bao nhiêu?

05/09/2022 16:36

Cục Thuế tỉnh Lào Cai trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Điểm c, Khoản 3, Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính quy định:

"c) Đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư chỉ áp dụng đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư lần đầu của doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh nếu có sự thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư nhưng sự thay đổi đó không làm thay đổi việc đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế của dự án đó theo quy định thì doanh nghiệp tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế cho thời gian còn lại hoặc ưu đãi theo diện đầu tư mở rộng nếu đáp ứng điều kiện ưu đãi theo quy định".

Căn cứ quy định trên, công ty thành lập năm 2019 tại địa chỉ phường Nam Cường, TP. Lào Cai (thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn). Tháng 8/2022, Công ty chuyển địa điểm kinh doanh lên phường Lào Cai, TP. Lào Cai (thuộc địa bàn khu kinh tế cửa khẩu) thì năm 2022 công ty bà không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo địa chỉ mới.

Công ty chỉ được tiếp tục hưởng ưu đãi thuế theo quy định trước đó cho thời gian còn lại nếu công ty đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế của dự án đó.

BT