In bài viết

DN dệt may có phải thực hiện giám sát môi trường?

(Chinhphu.vn) – Công ty của bà Nguyễn Thị Thu Trang (tỉnh Quảng Trị) chuyên về lĩnh vực may, dệt nhuộm, được phê duyệt đánh giá tác động môi trường năm 2015, điều chỉnh năm 2016. Trong chương trình giám sát môi trường định kỳ có giám sát môi trường không khí xung quanh tại các vị trí là các nhà xưởng.

18/01/2017 08:02

Công ty của bà Trang không phát sinh phóng xạ. Bà Trang hỏi, vậy công ty có phải giám sát không khí xung quanh tại các vị trí nêu trên không?

Theo yêu cầu, công ty còn phải có chương trình giám sát nước thải tại đầu ra hệ thống và tại vị trí xả thải khi thoát ra sông. Bà Trang hỏi, quy định này có bắt buộc không? Chương trình giám sát nước mặt tại 3 vị trí, cách nhà máy 400m, thượng nguồn và hạ nguồn sông, có bắt buộc không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Phụ lục 2.3, Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, giám sát môi trường xung quanh chỉ áp dụng cho giai đoạn hoạt động của các dự án có phát sinh phóng xạ với tần suất tối thiểu 1 lần/6 tháng.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 121 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, việc tổ chức thực hiện quan trắc môi trường xung quanh thuộc trách nhiệm của cơ quan, tổ chức về bảo vệ môi trường.

Do vậy, để giảm thiểu kinh phí của doanh nghiệp, chủ dự án không phải thực hiện giám sát môi trường xung quanh kể cả đối với trường hợp các dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) trước thời điểm Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành và không phát sinh phóng xạ trong quá trình hoạt động nhưng nội dung báo cáo ĐTM yêu cầu thực hiện giám sát môi trường xung quanh.

Đối với trường hợp giám sát môi trường tại nhà máy may, dệt nhuộm đề cập tại câu hỏi của bà Nguyễn Thị Thu Trang, chủ dự án không phải thực hiện giám sát môi trường không khí xung quanh, môi trường nước mặt. Tuy nhiên, cần lưu ý thực hiện việc quản lý nước thải; quản lý chất thải rắn, khí thải, tiếng ồn độ rung, ánh sáng, bức xạ; quan trắc phát thải theo quy định tại Điều 18, Điều 19, Điều 25 và Điều 26 Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Về thủ tục pháp lý, đề nghị chủ dự án có văn bản báo cáo những nội dung thay đổi, điều chỉnh báo cáo ĐTM (cụ thể là thay đổi về chương trình giám sát môi trường) và chỉ thực hiện những nội dung thay đổi sau khi có văn bản chấp thuận của cơ quan đã phê duyệt báo cáo ĐTM.

Chinhphu.vn