In bài viết

DN tạm dừng sản xuất, có phải báo cáo cơ quan môi trường?

(Chinhphu.vn) – Công ty của ông Hà Văn Thắng (Phú Thọ) đang triển khai dự án, đã được phê duyệt đánh giá tác động môi trường (ĐTM), có giấy xác nhận hoàn thành. Do tình hình sản xuất tiêu thụ nên hiện nay, Công ty đã cho dừng dây chuyền sản xuất (chưa có kế hoạch sản xuất lại).

24/04/2020 09:02
Ông Thắng hỏi, với các dự án dừng sản xuất (không phải là phá bỏ dự án) thì cần làm thủ tục hay báo cáo gì không để thực hiện đúng Luật Bảo vệ môi trường?

Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Pháp luật về bảo vệ môi trường thuộc hệ thống pháp luật chuyên ngành, do đó chủ thể chịu tác động là tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có hoạt động sản xuất, kinh doanh gây ra những tác động xấu tới môi trường.

Trường hợp doanh nghiệp đã có hồ sơ, thủ tục về môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường nhưng có kế hoạch tạm dừng hoạt động (không giải thể), thì chủ doanh nghiệp có văn bản thông báo tới các cơ quan quản lý môi trường tại địa phương, cơ quan phê duyệt/xác nhận hồ sơ về môi trường của dự án để thông báo nội dung, lý do tạm dừng hoạt động, đồng thời cập nhật kế hoạch thực hiện quan trắc môi trường định kỳ và gửi các cơ quan có liên quan để theo dõi, giám sát theo quy định tại khoản 2 Điều 54a Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ, được bổ sung tại khoản 27 Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ.

Chinhphu.vn