In bài viết

Doanh nghiệp chế biến đóng phí nước thải thế nào?

(Chinhphu.vn) – Công ty của bà Nguyễn Thị Thu Hương (Khánh Hòa) chuyên chế biến hạt điều, thuộc đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp. Hiện công ty bà đã cải tạo quy trình sản xuất và không phát sinh nước thải công nghiệp, chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt.

17/11/2021 14:02

Bà Hương hỏi, công ty phải đóng phí nước thải công nghiệp hay nước thải sinh hoạt? Nếu lưu lượng nước thải từ 20m3/ngày đêm thì thực hiện kê khai đóng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp gồm các thông số ô nhiễm nào?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải thực hiện theo quy định tại Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 5/5/2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Đề nghị bà nghiên cứu để áp dụng cho trường hợp của công ty.

Trường hợp có đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung đối với quy định, đề nghị bà nêu rõ và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường để Bộ tổng hợp đề xuất, kiến nghị gửi Bộ Tài chính tổng hợp trình Chính phủ theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 53/2020/NĐ-CP.

Chinhphu.vn