In bài viết

Doanh nghiệp nhà nước phải ban hành quy định lựa chọn nhà thầu

(Chinhphu.vn) - Trường hợp lựa chọn nhà thầu cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn để bảo đảm tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước thì doanh nghiệp phải ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu.

20/09/2022 14:02

Công ty cổ phần B có 99,47% vốn Nhà nước, là công ty mẹ của công ty cổ phần A (sở hữu 51% vốn điều lệ) . Bà Nguyễn Thị Hương Lan hỏi, vậy công ty A có phải công ty nhà nước không?

Bà Lan cũng muốn biết, trong trường hợp lựa chọn nhà thầu cung cấp nguyên, nhiên liệu; vật liệu, vật tư, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn để bảo đảm tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của công ty A thì công ty A có phải áp dụng theo Luật Đấu thầu không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Việc xác định doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Luật Đấu thầu, trường hợp lựa chọn nhà thầu cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn để bảo đảm tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước thì doanh nghiệp phải ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu để áp dụng thống nhất trong 2 doanh nghiệp trên cơ sở bảo đảm mục tiêu công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Chinhphu.vn