In bài viết

Doanh nghiệp nước ngoài có được mua bất động sản để cho thuê?

(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Khuyên (Hà Nội) hỏi, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động lĩnh vực kinh doanh bất động sản, có mua một số căn nhà, biệt thự, shophouse của khu trung tâm thương mại, vậy doanh nghiệp có được cho thuê lại các căn nhà, biệt thự và shophouse này không?

31/05/2024 09:02

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 đã có quy định về phạm vi kinh doanh bất động sản của tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đối tượng được mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, cụ thể như sau:

Khoản 3 Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định:

"3. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được kinh doanh bất động sản dưới các hình thức sau đây:

a) Các hình thức quy định tại các Điểm b, d, h khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều này;

b) Đối với đất thuê trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để kinh doanh theo đúng mục đích sử dụng đất".

Điểm b Khoản 1 Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định:

"b) Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại".

Điểm d Khoản 1 Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định:

"d) Đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua".

Điểm h Khoản 1 Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định:

"h) Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua".

Tại Điểm b Khoản 2 Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định:

"b) Đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua".

Khoản 2 và Khoản 3 Điều 14 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định:

"2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài được thuê các loại bất động sản để sử dụng; được mua, thuê, thuê mua nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được mua, thuê mua nhà, công trình xây dựng để sử dụng làm văn phòng làm việc, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo đúng công năng sử dụng của nhà, công trình xây dựng đó.

3. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh bất động sản được mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản để kinh doanh theo quy định tại Điều 11 của Luật này".

Chinhphu.vn