In bài viết

Doanh nghiệp sẽ chấm điểm hài lòng với ngành Thuế

(Chinhphu.vn) - Theo tin từ Bộ Tài chính, Ngân hàng Thế giới (WB) sẽ tài trợ cho ngành Thuế thực hiện dự án cải cách hiện đại thủ tục hành chính thuế.

04/08/2014 19:12

 

Doanh nghiệp sẽ đánh giá sự hài lòng với ngành Thuế

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết Bộ Tài chính và WB đã thống nhất triển khai dự án thực hiện trong ba năm (2014-2016) với bốn cấu phần tương ứng với 4 mục tiêu.

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện theo tiêu chuẩn quốc tế về chính sách thuế và quy trình hành chính thuế.

Thứ hai, giúp Tổng cục Thuế xây dựng một cơ sở pháp lý về quản lý rủi ro và cơ sở dữ liệu thống nhất tập trung để hỗ trợ việc đưa ra các quyết định về quản lý rủi ro. Nếu không quản lý rủi ro thì ngành Thuế sẽ “đánh đồng” tất cả các doanh nghiệp như nhau về rủi ro thuế. Việc quản lý rủi ro sẽ giúp ngành Thuế phân loại doanh nghiệp một cách rõ ràng, minh bạch, công khai về rủi ro thuế, từ đó tập trung quan tâm và nguồn lực để quan tâm tới những doanh nghiệp có rủi ro cao, ưu tiên hơn cho các doanh nghiệp có rủi ro thấp về thuế.

Thứ ba, WB hỗ trợ ngành thuế việc đưa công nghệ thông tin vào quản lý thuế.

Thứ tư, xây dựng cơ chế đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp và người nộp thuế đối với cơ quan thuế hàng năm. Thứ trưởng Bộ Tài chính cho rằng đây là nội dung quan trọng. Qua đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp và người nộp thuế, ngành Thuế sẽ phải có giải pháp để cải cách thủ tục hành chính.

Theo Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn, chúng ta đang quyết liệt triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trong đó có các giải pháp về thuế.

Tuy nhiên, ngay cả khi đạt được các mục tiêu này trong năm 2015 thì chúng ta vẫn phải duy trì đà cải cách, bởi sau năm 2015, thế giới sẽ áp dụng các tiêu chí mới để đánh giá môi trường cạnh tranh và nếu như không có giải pháp, Việt Nam có thể sẽ lại rơi vào tụt hậu. Dự án nói trên sẽ giúp ngành Thuế tiếp tục tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế trong hoạt động, tiếp nối tinh thần và mục tiêu trong Nghị quyết số 19.

Thành Đạt