In bài viết

Đổi mới cách đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

(Chinhphu.vn) - Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn Khoản 6 Điều 3 và khoản 5 Điều 5 Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

21/09/2021 10:56

Đổi mới cách đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật bảo đảm khách quan, thực chất, thuận tiện và dễ theo dõi, quản lý.

Bộ Tư pháp cho biết, trước khi ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, nhiệm vụ đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được triển khai thực hiện theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 8/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp.

Việc thực hiện Thông tư này trong hơn 4 năm qua đã góp phần hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở pháp lý triển khai đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên cả nước, giúp chính quyền cấp xã tăng cường trách nhiệm trong quản lý Nhà nước, tổ chức thi hành pháp luật và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tuy nhiên, một số quy định của Thông tư số 07/2017/TT-BTP đã nảy sinh vướng mắc, không còn phù hợp với thực tế, hướng dẫn về nội dung của các tiêu chí, chỉ tiêu còn định tính, chưa rõ ràng, chưa quy định cụ thể tài liệu phục vụ đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật dẫn đến khó khăn, lúng túng trong tổ chức thực hiện tại địa phương.

Vì vậy, Bộ Tư pháp đã xây dựng dự thảo Thông tư nhằm khắc phục những hạn chế trên và bảo đảm phù hợp, thống nhất, đồng bộ với các quy định pháp luật mới về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Quy định cách chấm điểm bảo đảm khách quan, thực chất

Dự thảo Thông tư tập trung quy định, hướng dẫn chi tiết các nội dung được giao tại khoản 6 Điều 3 và khoản 5 Điều 5 Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, bao gồm nội dung, điểm số, cách tính điểm các tiêu chí, chỉ tiêu và tài liệu đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu; quy trình, biểu mẫu phục vụ việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật.

Về nội dung, điểm số, cách tính điểm các tiêu chí, chỉ tiêu và tài liệu đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu, Điều 2 và Phụ lục I kèm theo dự thảo Thông tư hướng dẫn cụ thể. Trong đó cách tính điểm được xác định theo định mức tỉ lệ % tương ứng hoặc theo điểm số cụ thể được quy định tại Phụ lục; hướng dẫn cách làm tròn điểm để thực hiện thống nhất. Tại Phụ lục, có 22 nội dung được chấm điểm theo tỉ lệ % và 17 nội dung được chấm điểm theo điểm số; tương ứng với từng nội dung của tiêu chí, chỉ tiêu đã quy định các tài liệu cụ thể làm căn cứ thực hiện chấm điểm, đánh giá nhằm bảo đảm khách quan, thực chất trên cơ sở không làm phát sinh các tài liệu mới.

Cách xác định điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu có nội dung xác định theo tỉ lệ % được đổi mới theo hướng điểm số được tính tương ứng với định mức tỉ lệ % đạt được, thay vì tính theo công thức chung như trước đây, bảo đảm cho việc chấm điểm, đánh giá được thuận tiện và dễ theo dõi, quản lý.

Thống nhất quy trình đánh giá, công nhận tại cấp xã, cấp huyện

Về quy trình đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Điều 3 dự thảo Thông tư hướng dẫn cụ thể quy trình, bao gồm các công việc, nhiệm vụ mà Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện để phục vụ việc chấm điểm, đánh giá, đề nghị công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; các công việc, nhiệm vụ mà Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện để phục vụ việc đánh giá, xem xét, quyết định công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Quy định này nhằm tạo cơ sở pháp lý để cấp huyện, cấp xã tổ chức triển khai các nhiệm vụ được thống nhất, đồng bộ; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Minh Đức