In bài viết

Đối tượng dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính

(Chinhphu.vn) – Bà Trịnh Thị Ngọc Lê hiện giữ ngạch thanh tra viên tại một sở của TP. Đà Nẵng. Bà Lê hỏi, khi cơ quan có thẩm quyền chưa tổ chức thi nâng ngạch thanh tra hoặc bà chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính thì bà có thể đăng ký tham dự thi nâng ngạch chuyên viên chính được không?

19/07/2016 08:02

Về vấn đề này, Sở Nội vụ TP. Đà Nẵng trả lời như sau:

Ngày 11/4/2016, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 1580/BNV-CCVC về việc thống nhất ủy quyền tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2016 của TP. Đà Nẵng. Điểm a, Khoản 1 của Công văn quy định đối tượng dự thi nâng ngạch tại TP. Đà Nẵng năm 2016 là công chức từ ngạch chuyên viên (mã số 01.003) lên ngạch chuyên viên chính (mã số 01.002) và tại Điểm b, Khoản 1 Công văn này quy định điều kiện dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính phải là công chức đang giữ ngạch chuyên viên (mã số 01.003).

Tuy nhiên, theo như thông tin trong câu hỏi thì bà Lê đang giữ ngạch thanh tra viên (mã số 04.025) thuộc đối tượng dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch thanh tra viên lên ngạch thanh tra viên chính theo Kế hoạch riêng của Bộ Nội vụ.

Do vậy, theo quy định tại Công văn số 1580/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ, bà Lê Ngọc không thuộc đối tượng dự thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính tại TP. Đà Nẵng năm 2016.

Về việc tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính, hàng năm, Thanh tra TP. Đà Nẵng đều triển khai thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính của Trường Cán bộ Thanh tra - Thanh tra Chính phủ đến Thanh tra các quận, huyện, sở, ngành.

Cụ thể, năm 2015, Thanh tra thành phố triển khai Công văn số 150/TCBTT-ĐT ngày 14/7/2015 của Trường Cán bộ Thanh tra về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính K03-2015 tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và năm 2016 triển khai Công văn số 191/TCBTT-ĐT ngày 4/4/2016 của Trường Cán bộ Thanh tra về việc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính khóa K04-2016 tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Do vậy, đề nghị bà Lê liên hệ với bộ phận tổ chức cán bộ của cơ quan hoặc Thanh tra TP. Đà Nẵng để đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính được Trường Cán bộ Thanh tra - Thanh tra Chính phủ tổ chức hàng năm.

Chinhphu.vn