In bài viết

Đối tượng nào được giảm tiền thuê đất do ảnh hưởng dịch COVID-19?

(Chinhphu.vn) - Công ty ông Vũ Ngọc Thắng (Hòa Bình) đầu tư dự án bất động sản. Tiền đền bù giải phóng mặt bằng được khấu trừ vào tiền thuê đất hằng năm, bắt đầu từ năm 2015. Đến nay số tiền này chưa khấu trừ hết.

03/02/2022 08:02

Ông Thắng hỏi, theo Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ, công ty ông có được giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 không?

Cục Thuế tỉnh Hòa Bình trả lời vấn đề này như sau:

Công ty của ông Thắng do Chi cục Thuế khu vực Kim Bôi – Lạc Thủy quản lý. Cục Thuế đã liên hệ với Chi cục Thuế thì được biết, Chi cục Thuế đã ra thông báo về việc người nộp thuế không thuộc diện được miễn giảm tiền thuê đất và gửi cho công ty ông Thắng, xác nhận công ty không thuộc diện được giảm 30% tiền thuê đất theo Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Cục Thuế đã trao đổi với ông Thắng và ông xác nhận đồng ý với nội dung thông báo do Chi cục Thuế khu vực Kim Bôi – Lạc Thủy ban hành.

Cục Thuế Hòa Bình trả lời để ông Thắng và công ty được biết và thực hiện theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị ông liên hệ với Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ Người nộp thuế, Cục Thuế Hòa Bình (02183.895.216) hoặc Chi cục Thuế khu vực Kim Bôi – Lạc Thủy (02183.876.998).

Chinhphu.vn