In bài viết

Đối tượng người bị nhiễm chất độc hóa học được điều chỉnh trợ cấp

(Chinhphu.vn) – Những trường hợp được công nhận là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học sau thời điểm 1/9/2012 thì không thuộc đối tượng điều chỉnh theo Thông tư 22/2016/TT-BLĐTBXH. Việc điều chỉnh này nhằm đảm bảo tinh thần của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

21/11/2017 10:02

Ông Bùi Huy Ninh (Bắc Ninh) tháng 11/2014 được công nhận là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, hưởng trợ cấp mức từ 21% đến 40%. Ông Ninh hỏi, theo Thông tư số 22/2016/TT-BLĐTBXH có phải các đối tượng hưởng trợ cấp từ 21% đến 40% được điều chỉnh lên mức trợ cấp từ 41% đến 60% không hay chỉ người đang lĩnh trợ cấp trước ngày 1/9/2012 mới được điều chỉnh?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Điều 1, Thông tư 22/2016/TT-BLĐTBXH ngày 29/6/2016 quy định phạm vi và đối tượng điều chỉnh như sau: “Thông tư này hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp ưu đãi đối với nhóm đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận và đang hưởng trợ cấp trước ngày 1/9/2012 theo mức có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%, sau đó điều chỉnh hưởng trợ cấp của người suy giảm khả năng lao động từ 21% đến 40% theo quy định tại Khoản 6, Điều 42, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, sang hưởng trợ cấp của người suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 60%”.

Những trường hợp được công nhận là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học sau thời điểm 1/9/2012 thì không thuộc đối tượng điều chỉnh theo Thông tư này. Việc điều chỉnh này nhằm đảm bảo tinh thần của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Chinhphu.vn