In bài viết

Đối tượng thực hiện tự công bố sản phẩm

(Chinhphu.vn) – Theo quy định, các sản phẩm dụng cụ chứa đựng thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thực hiện tự công bố sản phẩm theo quy định. Các dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (thìa, dĩa, đũa, dao, kéo,…) không thuộc đối tượng tự công bố sản phẩm.

20/08/2019 11:02
Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH Aeon Việt Nam gặp vướng mắc trong quá trình kiểm soát hồ sơ của hàng hóa đầu vào như sau:

Căn cứ Quyết định số 3482/QĐ-BKHCN về việc công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan thì các sản phẩm: Nồi cơm điện, ấm đun nước uống sử dụng điện, máy pha cà phê và máy ép trái cây, máy xay thịt, máy đánh trứng (bắt buộc công bố hợp quy kể từ ngày 1/7/2020 theo Thông tư 07/2018/TT-BKHCN) phải thực hiện công bố hợp quy và dán tem hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường.

Ngoài ra, các sản phẩm nêu trên cũng chứa đựng thực phẩm trong quá trình sử dụng, vậy các sản phẩm này có bắt buộc phải thực hiện thủ tục tự công bố theo Chương II của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, trước khi lưu thông trên thị trường hay không?

Nếu phải tiến hành tự công bố cho các sản phẩm nêu trên, vậy việc kiểm tra Nhà nước hàng nhập khẩu có phải áp dụng theo Chương VI của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP hay không, bên cạnh các yêu cầu kiểm tra hàng nhập khẩu của Bộ Khoa học và Công nghệ; hay các sản phẩm này chỉ cần tuân theo các quy định trong Thông tư 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư 02/2017/TT-BKHCN về công bố hợp quy để thông quan là đã phù hợp quy định?

Công ty TNHH Aeon Việt Nam hiểu rằng các sản phẩm là các vật dụng dùng để chứa đựng thực phẩm như: Chén, bát, đĩa, nồi, chảo, quánh, bình đựng nước - được làm bằng bất cứ vật liệu nào - đều phải được tự công bố, trước khi sản xuất và lưu thông trên thị trường, căn cứ theo Khoản 1, Điều 4 và Chương II Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

Vậy đối với các vật dụng không dùng để chứa đựng thực phẩm nhưng có tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm trong quá trình sử dụng như đũa, thìa, nĩa, vá, muôi múc cơm, dao, kéo cắt thực phẩm, ống hút thực phẩm, bao tay cao su đeo để chế biến thức ăn thì có bắt buộc phải được thực hiện thủ tục tự công bố cho các sản phẩm này theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP hay không; nếu cần thì căn cứ theo quy định trong văn bản nào?

Nếu như không cần thực hiện tự công bố cho các sản phẩm đũa, thìa, nĩa, vá, muôi múc cơm, dao, kéo cắt thực phẩm, ống hút thực phẩm, bao tay cao su đeo để chế biến thức ăn, vậy doanh nghiệp có bắt buộc phải thực hiện các thủ tục nào khác liên quan đến công bố hợp quy hay không, và dựa trên thủ tục thuộc văn bản quy phạm pháp luật cụ thể nào, trước khi sản xuất và lưu thông hàng hóa?

Công ty TNHH Aeon Việt Nam có nhận được Công văn số 01/2018/CV-NNB và Công văn số 4633/ATTP-SP được gửi cho công ty TNHH N.N.B. Trong mục 1 của Công văn số 4633/ATTP-SP có nêu như sau: “1. Căn cứ Khoản 1, Điều 4 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/0/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, các sản phẩm dao, kéo, muỗng, dĩa, đũa không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Tuy nhiên, việc sản xuất, kinh doanh các sản phẩm này phải bảo đảm an toàn thực phẩm về giới hạn thôi nhiễm kim loại nặng và các chất ô nhiễm khác theo các Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Đề nghị Công ty căn cứ thành phần cấu tạo của sản phẩm, ví dụ như kim loại, thủy tinh, cao su,… để áp dụng và bảo đảm yêu cầu về an toàn thực phẩm”.

Theo công văn hướng dẫn, thì các sản phẩm phẩm dao, kéo, muỗng, dĩa, đũa phải bảo đảm an toàn thực phẩm về giới hạn thôi nhiễm kim loại nặng và các chất ô nhiễm khác căn cứ theo các Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng với thành phần cấu tạo của sản phẩm, và không bắt buộc phải thực hiện thủ tục tự công bố theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP. Vậy nếu các sản phẩm dao, kéo, muỗng, dĩa, đũa thuộc phạm vi điều chỉnh của các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và không cần thực hiện thủ tục tự công bố, vậy thì các sản phẩm này có bắt buộc phải công bố hợp quy theo trình tự và thủ tục thuộc văn bản quy phạm pháp luật cụ thể nào, trước khi sản xuất và lưu thông hàng hóa? Công ty TNHH Aeon Việt Nam có thể áp dụng nội dung trên cho các sản phẩm tương tự của các nhà cung cấp khác của AEON được không?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, các sản phẩm dụng cụ chứa đựng thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thực hiện tự công bố sản phẩm theo quy định. Việc kiểm tra nhà nước đối với các sản phẩm dụng cụ chứa đựng thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm khi nhập khẩu phải thực hiện theo quy định tại Chương IV Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ.

Khoản 1 Điều 4 và Phụ lục II Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định, các dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (không chứa đựng thực phẩm như thìa, dĩa, đũa, dao, kéo,…) không thuộc đối tượng tự công bố sản phẩm nhưng vẫn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

Để đảm bảo an toàn thực phẩm trước khi lưu thông trên thị trường, các sản phẩm nêu trên phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các quy định tương ứng (QCQG 12-1:2011/BYT, QCQG 12-2:2011/BYT, QCQG 12-3:2011/BYT, QCQG 12-4:2011/BYT, Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT).

Chinhphu.vn