In bài viết

Đơn đăng ký nhãn hiệu “Clever Junior” đã được chấp nhận

(Chinhphu.vn) – Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty CP Học thuật Thông minh phản ánh việc Công ty đã đăng ký nhãn hiệu "Clever Junior" với số đơn 4-2017-39232 từ ngày 27/11/2017, nhưng cho tới nay vẫn không có thông tin về nhãn hiệu đã nộp đơn trên trang dữ liệu IP LIB của Cục Sở hữu trí tuệ.

01/06/2018 07:02

Về vấn đề này, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời như sau:

Đơn đăng ký nhãn hiệu “Clever Junior” của Công ty CP Học thuật Thông minh nộp ngày 27/11/2017 có số đơn 4-2017-39232, đã được Cục chấp nhận đơn hợp lệ theo Quyết định số 92218/QĐ-SHTT ngày 27/12/2017.

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, thông tin về đơn nêu trên đã được Cục Sở hữu trí tuệ công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp số 359A ngày 26/2/2018 (tại trang số 1195), đồng thời được đăng tải trên Thư viện điện tử sở hữu công nghiệp (IP-Lib) của Cục, tại địa chỉ: http://noip.gov.vn/web/noip/home/vn?proxyUrl=/noip/cms_vn.nsf/(agntDisplayContent)?OpenAgent&UNID=754121E89DBE5F4647258240002EA93C

Chinhphu.vn