In bài viết

Đơn đề nghị cấp sổ đỏ, tự viết hay phải theo mẫu?

(Chinhphu.vn) – Khoản 4 Điều 9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT quy định người sử dụng đất nộp đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo mẫu 09/ĐK để giải quyết thủ tục quy định tại Khoản 2 Điều 82 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

13/01/2021 08:02

Theo phản ánh của ông Đỗ Tuấn (Sơn La), tại Điểm a Khoản 2 Điều 82 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định: "a) Người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và các giấy tờ về quyền sử dụng đất hiện có".

Ông Tuấn hỏi, theo quy định trên thì đơn đề nghị là do người sử dụng đất tự soạn thảo hay phải lấy theo các mẫu đơn tại Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014? Nếu theo mẫu thì lấy theo mẫu đơn nào?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Điều 82 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định người sử dụng đất nộp đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận. Việc quy định cụ thể sử dụng mẫu đơn nào đối với từng loại thủ tục thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại Khoản 2 Điều 96 Luật Đất đai.

Do đó, tại Khoản 4 Điều 9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính quy định người sử dụng đất nộp đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo mẫu 09/ĐK để giải quyết thủ tục quy định tại Khoản 2 Điều 82 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Chinhphu.vn