In bài viết

Đôn đốc sắp xếp lại, xử lý nhà đất công phục vụ cổ phần hóa

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị chỉ đạo đảm bảo tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất phục vụ công tác cổ phần hóa doanh nghiệp.

26/03/2020 16:16

Ảnh minh họa

Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương, UBND các tỉnh thành phố có các doanh nghiệp trong Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa theo Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg ngày 15/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ (về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020, gồm 93 doanh nghiệp) thực hiện rà soát tình hình phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị, trường hợp doanh nghiệp chưa thực hiện báo cáo kê khai đối với các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương; UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các doanh nghiệp trong danh mục khẩn trương lập báo cáo kê khai và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý đối với các cơ sở nhà, đất, gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để tổng hợp; báo cáo cơ quan có thẩm quyền lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất và tổ chức thực hiện các nội dung khác (kiểm tra hiện trạng, lấy ý kiến địa phương và các cơ quan có liên quan...) theo quy định.

Trong trường hợp doanh nghiệp đã thực hiện báo cáo kê khai và đề xuất phương án xử lý đối với các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương, UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương xem xét, lập phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý, tổ chức thực hiện các nội dung khác theo quy định để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với các cơ sở nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý theo quy định; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương, UBND các tỉnh, thành phố rà soát, chỉ đạo thực hiện phương án đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Tại văn bản này, Bộ Tài chính cũng đề nghị UBND các địa phương có ý kiến đúng thời hạn quy định về dự kiến phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất do các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương và Bộ Tài chính gửi lấy ý kiến để bảo đảm tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất.

NA