In bài viết

Đơn giản hóa thủ tục cấp GCN đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

(Chinhphu.vn) - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

06/08/2022 14:47
Đơn giản hóa thủ tục cấp GCN đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp - Ảnh 1.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất quy định nhằm đơn giản hóa thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Theo đó, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2018/NĐ-CP ngày 30/3/2018 của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất quy định nhằm đơn giản hóa thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Cụ thể, tại dự thảo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất như sau:

Tổ chức có nhu cầu cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động kiểm định gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 1 bộ hồ sơ đăng ký cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động kiểm định đến Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp hoặc nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cổng dịch vụ công Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Quy định hiện hành chỉ thực hiện nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (quy định hiện hành là 20 ngày), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định việc cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động kiểm định. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có văn bản trả lời cho tổ chức có nhu cầu cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động kiểm định và nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (quy định hiện hành là 10 ngày), Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động kiểm định; trường hợp không cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động kiểm định, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có văn bản trả lời cho tổ chức có nhu cầu cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động kiểm định và nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày cấp (theo quy định hiện hành là 5 ngày), cấp lại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động kiểm định, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp gửi bản sao Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động kiểm định về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi tổ chức kiểm định đặt trụ sở để thực hiện quản lý theo địa bàn. Danh sách tổ chức kiểm định được cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động kiểm định được công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn