In bài viết

Đơn vị chưa có quy chế chi tiêu nội bộ sử dụng kinh phí thế nào?

(Chinhphu.vn) – Trường hợp đơn vị chưa thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý kinh phí thì phải thực hiện theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

19/12/2020 08:02

Bà Nguyễn Thu Linh hỏi, chế độ chi cho cấp xã, phường chưa được giao khoán kinh phí theo quy định Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV mà chỉ được giao dự toán nguồn không thường xuyên (nguồn 12) nên không có quy chế chi tiêu nội bộ, như vậy có được thanh toán các khoản sau không:

- Chế độ chi trả tiền lương, tiền bồi dưỡng đối với những ngày được nghỉ phép hàng năm theo pháp luật quy định nhưng chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 141/2011/TT-BTC.

- Thanh toán khoán tiền công tác phí theo tháng đối với cán bộ cấp xã theo quy định Khoản 1 Điều 8 Thông tư 40/2017/TT-BTC.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 7/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Nhà nước quy định phạm vi và đối tượng điều chỉnh bao gồm: “UBND cấp xã, phường, thị trấn”.

Như vậy, theo các quy định trên thì “UBND cấp xã, phường, thị trấn” thuộc đối tượng thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Nhà nước.

Việc kiểm soát chi theo quy chế chi tiêu nội bộ

Theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị:

Khoản1: Kinh phí thực hiện chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị phải được quản lý, sử dụng theo đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành và trong phạm vi tổng dự toán chi thường xuyên được giao hàng năm.

Khoản 4: Cơ quan Nhà nước thực hiện chế độ tự chủ và tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính căn cứ mức chi cụ thể về công tác phí, chi hội nghị do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định để quyết định mức chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị theo quy định của Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực.

Khoản 7: Trường hợp các Bộ, ngành, địa phương chưa ban hành văn bản quy định mức chi cụ thể, thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị căn cứ mức chi quy định tại Thông tư này quyết định mức chi công tác phí, chi hội nghị trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị nhưng tối đa không vượt quá mức chi quy định tại Thông tư này, bảo đảm tiết kiệm, tránh lãng phí, trong phạm vi dự toán nguồn kinh phí được cấp có thẩm quyền giao.

Theo quy định tại Điểm a Khoản 9 Điều 3 Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của liên Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Nhà nước: “Để chủ động sử dụng kinh phí tự chủ được giao, quản lý sử dụng tài sản công đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả, cơ quan thực hiện chế độ tự chủ có trách nhiệm xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý sử dụng tài sản công theo nội dung hướng dẫn tại Mẫu số 01 kèm theo Thông tư này, làm căn cứ cho cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan thực hiện, Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi”.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì trường hợp đơn vị chưa thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý kinh phí thì phải thực hiện theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Trường hợp đơn vị thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý kinh phí, thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của liên Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan.

Chinhphu.vn