In bài viết

Đơn vị có thể tự xây dựng định mức vận chuyển vật liệu?

(Chinhphu.vn) – Trường hợp các định mức vận chuyển vật liệu bằng thủ công đã được công bố đơn vị áp dụng không thấy phù hợp thì xây dựng định mức mới theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD.

18/05/2019 07:02

Ông Hoàng Đình Vấn (Lai Châu) đã tham khảo Quyết định 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung) thì thấy có hướng dẫn việc tính chi phí vận chuyển vật liệu bằng thủ công nhưng chỉ quy định trong phạm vi 300m.

Ông Vấn hỏi, với cự ly ngoài 300m thì cách áp dụng như thế nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc tính chi phí vận chuyển vật liệu bằng thủ công với cự ly ngoài 300m, tùy vào đặc trưng của từng công trình, đơn vị có thể vận dụng các định mức vận chuyển vật liệu bằng thủ công đã được công bố.

Trường hợp các định mức đã công bố đơn vị áp dụng không thấy phù hợp thì xây dựng định mức mới theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Chinhphu.vn