In bài viết

Đơn vị công lập có được thuê dịch vụ bảo vệ không?

(Chinhphu.vn) – Cơ quan của ông Phạm Văn Thực (Hà Nội) dự định gói thuê dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp 12 tháng có tổng giá trị dự kiến 365 triệu đồng). Ông Thực hỏi, đơn vị công lập có được thuê dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp không? Nếu được thuê thì phải thực hiện thủ tục như thế nào?

04/04/2019 14:02

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính thông tin đến ông một số quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan như sau:

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 9/1/2013 quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP do Bộ Nội vụ chủ trì trình Chính phủ ban hành, Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 9/1/2013 do Bộ Công an chủ trì trình Chính phủ ban hành. Vì vậy, đề nghị ông có văn bản hỏi các Bộ trên để được giải đáp cụ thể.

Trường hợp, đơn vị được thuê dịch vụ bảo vệ thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

Chinhphu.vn