In bài viết

Đơn vị được quyết định tỷ lệ trích nguồn thu để cải cách tiền lương

(Chinhphu.vn) – Cơ quan của ông Quang Trường (Quảng Ngãi) là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và có nguồn thu từ dịch vụ. Theo quy định thì phải trích 40% cải cách tiền lương. Ông Trường hỏi, trích 40% từ doanh thu hay 40% từ chênh lệch thu chi hàng năm?

18/09/2019 17:02

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Câu hỏi của ông Quang Trường  không chi tiết việc trích lập nguồn điều chỉnh mức lương cơ sở của năm nào. Tuy nhiên, về việc trích lập nguồn điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2019 thì ngày 23/7/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 46/2019/TT-BTC về việc hướng dẫn báo cáo nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương cơ sở năm 2019, trong đó:

- Hướng dẫn về việc xác định nguồn điều chỉnh tiền lương cơ sở năm 2019 tại các đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương như sau: “Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2019; riêng đối với số thu từ việc cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng và dịch vụ y tế khác của cơ sở y tế công lập sử dụng tối thiểu 35%. Phạm vi trích số thu được để lại thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều này” (Điểm a, Khoản 2, Điều 3).

- Hướng dẫn việc xác định số thu dịch vụ được để lại để tạo nguồn điều chỉnh tiền lương cơ sở năm 2019 đối với các đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: “Đối với số thu dịch vụ, các hoạt động liên doanh liên kết và các khoản thu khác: sử dụng tối thiểu 40% số thu từ các hoạt động trên sau khi trừ các chi phí trực tiếp đã tính vào giá dịch vụ cho các hoạt động này và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định” (Điểm b, Khoản 3, Điều 3).

- Hướng dẫn việc xác định nguồn điều chỉnh tiền lương cơ sở năm 2019 đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên: “Đơn vị được quyết định tỷ lệ nguồn thu phải trích lập để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương và tự bảo đảm nguồn kinh phí điều chỉnh mức tiền lương cơ sở từ nguồn thu của đơn vị, bao gồm cả nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2018 chưa sử dụng (nếu có)” (Điểm 4, Điều 3).

Vì vậy, đề nghị ông căn cứ mức độ tự chủ tài chính của đơn vị mình để thực hiện việc trích lập nguồn điều chỉnh tiền lương cơ sở theo quy định.

Chinhphu.vn