In bài viết

Đơn vị nào thẩm định kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp tỉnh?

(Chinhphu.vn) - Tỉnh Gia Lai đang xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Việt Phương hỏi, thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán dự án xây dựng Kế hoạch này là của cơ quan, đơn vị nào và được quy định tại văn bản nào?

11/10/2021 07:02

Tổng cục Phòng, chống thiên tai – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời vấn đề này như sau:

Ngày 7/6/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BNNPTNT hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương, theo đó đối với kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp tỉnh:

Tại Điểm a Khoản 1 Điều 22 quy định, UBND cấp tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện: Thu thập, phân tích số liệu, dự thảo, tham mưu trình UBND cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch phòng, chống thiên tai 5 năm và kế hoạch thực hiện hằng năm;…

Tại Khoản 4 Điều 22 quy định, trong quá trình xây dựng, cập nhật và điều chỉnh kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương, cơ quan được giao chủ trì thực hiện có thể thuê tư vấn có đủ năng lực để hỗ trợ thực hiện.

Vì vậy, đơn vị được giao chủ trì xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán đúng quy định để triển khai thực hiện.

Chinhphu.vn