In bài viết

Đơn vị phụ thuộc có được bổ nhiệm kế toán trưởng?

(Chinhphu.vn) – Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan hành chính Nhà nước, chỉ hạch toán phụ thuộc và lập báo cáo tài chính nội bộ thì không được bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán.

25/11/2020 08:02

Cơ quan bà Nguyễn Thị Quý (Hải Phòng) là cơ quan hành chính thuộc đơn vị dự toán cấp 2. Trong cơ quan bà có một đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

Đơn vị này có con dấu, tài khoản tại ngân hàng; hạch toán phụ thuộc, quản lý tài chính đối với các khoản thu chi kinh doanh dịch vụ. Đơn vị có mã số thuế riêng, kê khai nộp thuế GTGT và sử dụng hóa đơn riêng. Hàng quý, đơn vị có lập báo cáo tài chính nội bộ gửi cơ quan bà.

Bà Quý hỏi, đơn vị sự nghiệp hạch toán phụ thuộc của cơ quan bà có được bổ nhiệm kế toán trưởng không, hay là chỉ bố trí phụ trách kế toán?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời như sau:

Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP quy định: “... Việc tổ chức bộ máy và công tác kế toán của các đơn vị cấp dưới không phải là đơn vị kế toán hoặc đơn vị trực thuộc không phải là đơn vị kế toán do người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán quyết định. Các đơn vị trong lĩnh vực kế toán Nhà nước không được bố trí kế toán trưởng, phụ trách kế toán ở các đơn vị không phải là đơn vị kế toán”.

Theo đó trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan hành chính Nhà nước, chỉ hạch toán phụ thuộc và lập báo cáo tài chính nội bộ thì không được bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán.

Chinhphu.vn