In bài viết

Đơn vị sự nghiệp sắp xếp, kiện toàn tổ chức phòng, ban thế nào?

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Anh Chương (Nghệ An) hỏi, việc chuyển đổi 1 Phòng thuộc Trường Đại học (đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ chi thường xuyên) thành Văn phòng trường, trong đó bổ sung 1 chức năng và 3 nhiệm vụ thì thuộc hình thức thành lập trên cơ sở tổ chức lại, đổi tên hay thành lập mới?

01/08/2022 10:02

Theo Điều 43 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức: "Thời hạn giữ chức vụ quản lý cho mỗi lần bổ nhiệm là 5 năm theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Thời hạn viên chức giữ một chức vụ quản lý không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp được thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành".

Trường hợp 1 cán bộ đang giữ chức vụ Trưởng phòng nêu trên mà khi chuyển Phòng này thành Văn phòng trường thì thời hạn giữ chức vụ cấp Trưởng phòng của cán bộ này được tính kể từ thời điểm nào?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định chung tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thì các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ) khi sắp xếp, kiện toàn tổ chức phòng, ban và các tổ chức cấu thành khác không phải là các đơn vị sự nghiệp công lập cần xây dựng phương án tổ chức lại các phòng trình cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, đối với các trường đại học thì cần thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục đại học và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

Chinhphu.vn