In bài viết

Đơn vị sự nghiệp vay vốn để mua sắm, có phải đấu thầu?

(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thị Lan Anh (Quảng Bình) công tác tại đơn vị sự nghiệp thực hiện theo Thông tư 145/2017/TT-BTC, thuộc đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên. Năm 2018, đơn vị tham gia gói thầu dịch vụ thực hiện trong 4 năm. Nguồn thu dịch vụ này chỉ phục vụ cho công tác hoàn thành gói thầu, không sử dụng chi cho công việc tại đơn vị.

01/04/2020 12:45
Do nhu cầu cần thiết, đơn vị tự vay vốn để mua sắm xe ô tô về phục vụ cho công tác gói thầu. Bà Lan Anh hỏi, nếu sử dụng nguồn tự vay vốn để mua sắm thì có phải thực hiện theo quy trình đấu thầu hay không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời như sau:

Điều 1 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 quy định về các hoạt động đấu thầu, bao gồm:

“1. Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp đối với:

…d) Mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập;

đ) Mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ công”.

Luật Đấu thầu không quy định hoạt động đấu thầu khi sử dụng nguồn tự vay vốn để mua sắm.

Ngày 29/3/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 58/2016/TT-BTC quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, trong đó:

- Điều 1 quy định: Đơn vị sự nghiệp công lập khi sử dụng vốn nhà nước theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này để mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư số 58/2016/TT-BTC.

- Khoản 1 Điều 2 quy định về nội dung mua sắm, trong đó bao gồm: Mua sắm phương tiện vận chuyển: Ô tô, xe máy, tàu, thuyền, xuồng và các phương tiện vận chuyển khác (nếu có).

- Khoản 2 Điều 2 quy định về nguồn kinh phí mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ, trong đó bao gồm: Vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh, vốn khác do nhà nước quản lý.

Theo quy định nêu trên, trường hợp đơn vị sử dụng vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh để mua ô tô phục vụ hoạt động sự nghiệp, dịch vụ thì phải tổ chức đấu thầu theo quy định tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC.

Chinhphu.vn