In bài viết

Đóng BHXH tự nguyện, tính trợ cấp tuất thế nào?

(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Kim Anh hỏi, người đóng BHXH tự nguyện, đến tuổi hưởng lương hưu không may qua đời thì gia đình có được hưởng trợ cấp tử tuất hay chế độ gì không?

30/06/2021 14:02

Người đóng BHXH tự nguyện bị chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp và thân nhân được hưởng trợ cấp tuất

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Đối với trường hợp người đang tham gia BHXH tự nguyện bị chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng theo quy định Điều 80 Luật BHXH và thân nhân của người lao động được hưởng trợ cấp tuất theo quy định tại Điều 81 Luật BHXH. Các quy định cụ thể về quyền lợi thân nhân được hưởng như sau:

Về trợ cấp mai táng tại Điều 80 Luật BHXH:

“1. Những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng:

a) Người lao động có thời gian đóng BHXH từ đủ 60 tháng trở lên;

b) Người đang hưởng lương hưu.

2. Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại khoản 1 Điều này chết”.

Về trợ cấp tuất tại Điều 81 Luật BHXH:

“1. Người lao động đang đóng BHXH, người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, người đang hưởng lương hưu khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần.

2. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang đóng BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH quy định tại Điều 79 của Luật này cho những năm đóng BHXH trước năm 2014; bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho các năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Trường hợp người lao động có thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức trợ cấp tuất một lần bằng số tiền đã đóng nhưng mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH; trường hợp người lao động có cả thời gian đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện thì mức hưởng trợ cấp tuất một lần tối thiểu bằng 3 tháng mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

3. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; trường hợp chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 1 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu”.

BHXH Việt Nam cung cấp thông tin quy định về hưởng chế độ tử tuất đối với người tham gia BHXH tự nguyện nêu trên để bà được biết.

Chinhphu.vn