In bài viết

Đủ 9 năm giữ hạng mới được bổ nhiệm chức danh nghề cao hơn

(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Huyền Trang (Đồng Nai) học đại học và về trường trung học cơ sở (THCS) công tác với chức danh giáo viên THCS hạng II từ năm 2015, tập sự 1 năm, đã hoàn thành đủ các tiêu chuẩn.

31/07/2023 09:02

Khi bổ nhiệm lại chức danh nghề nghiệp mới, bà Trang được xếp vào giáo viên THCS hạng III vì chưa đủ 9 năm công tác (tương đương thời gian giữ hạng II). Bà Trang hỏi, trường hợp của bà áp dụng như vậy có đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp (CDNN) giáo viên THCS thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường THCS công lập, đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 8 Điều 3 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

Theo đó, bổ nhiệm vào CDNN giáo viên THCS hạng II (mã số V.07.04.31) đối với giáo viên THCS hạng II (mã số V.07.04.11) có tổng thời gian giữ CDNN giáo viên THCS hạng III (mã số V.07.04.12) và hạng II (mã số V.07.04.11) hoặc tương đương đủ từ 9 (chín) năm trở lên (không kể thời gian tập sự).

Như vậy, nếu thời gian bà Nguyễn Thị Huyền Trang giữ CDNN giáo viên THCS hạng II (mã số V.07.04.11) (không kể thời gian tập sự) chưa đủ 9 năm thì chưa được bổ nhiệm vào CDNN giáo viên THCS hạng II (mã số V.07.04.31). 

Bà sẽ được tiếp tục giữ hạng, mã số và hệ số lương của CDNN giáo viên THCS hạng II (mã số V.07.04.11), khi đáp ứng đủ điều kiện về thời gian giữ hạng theo quy định thì được bổ nhiệm vào CDNN giáo viên THCS hạng II (mã số V.07.04.31) mà không phải thông qua thi hoặc xét thăng hạng CDNN (Khoản 9 Điều 3 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT).

Tuy nhiên cần lưu ý, Khoản 12 Điều 5 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT quy định, kể từ ngày 3/11/2015 đến ngày Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT (ngày 30/5/2023) có hiệu lực thi hành, trường hợp giáo viên mầm non, phổ thông được bổ nhiệm vào hạng cao hơn sau khi hết thời gian tập sự hoặc sau khi đạt trình độ đào tạo cao hơn trình độ quy định nhưng chưa đáp ứng các tiêu chuẩn khác cũng như chưa trúng tuyển trong kỳ thi hoặc xét thăng hạng do cấp có thẩm quyền tổ chức thì phải thực hiện bổ nhiệm lại vào đúng hạng theo quy định (bao gồm cả trường hợp tuyển dụng trước ngày 3/11/2015 và hoàn thành thời gian tập sự theo quy định sau ngày 3/11/2015). 

Nếu bà Trang thuộc trường hợp quy định tại Khoản 12 Điều 5 nói trên thì liên hệ với cấp có thẩm quyền để thực hiện bổ nhiệm lại đúng quy định.

Chinhphu.vn