In bài viết

Dự án BT có cần giám đốc quản lý?

(Chinhphu.vn) – Công ty của ông Đào Văn Chung (Thái Bình) tham gia một dự án BT và đồng thời là doanh nghiệp thực hiện dự án. Nhà đầu tư đã thành lập ra ban quản lý dự án. Ông Chung hỏi, vậy có cần phải lập ra giám đốc dự án hay không?

29/08/2018 14:02

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 7, Điều 2 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì giám đốc quản lý dự án là người được giám đốc ban quản lý dự án chuyên ngành, ban quản lý dự án khu vực, người đại diện theo pháp luật của tổ chức tư vấn quản lý dự án phân công là người đứng đầu để thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án một dự án đầu tư xây dựng cụ thể.

Do đó, khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng (bao gồm cả dự án thực hiện theo hình thức BT) chủ đầu tư và các bên có liên quan cần tuân thủ các quy định pháp luật khi phân công cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án.

Chinhphu.vn