In bài viết

Dự án cải tạo có phải làm thông báo khởi công?

(Chinhphu.vn) – Đơn vị ông Trần Quang Mạnh (Hà Nội) đang thực hiện Dự án Lam chống hắt cho block 1 cho đơn vị sự nghiệp công lập A, nguồn vốn sử dụng là nguồn vốn chi thường xuyên, cấp quyết định đầu tư và chủ đầu tư là đơn vị sự nghiệp, tổng mức đầu tư 2 tỷ đồng.

06/08/2021 07:02

Đây là công trình cải tạo, sửa chữa, không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực, không nằm trong phạm vi cấp giấy phép xây dựng (công trình thuộc Điểm d Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng hiện hành).

Ông Mạnh hỏi, công trình có cần làm thông báo khởi công đến cơ quan chuyên môn về xây dựng không? Khi hoàn thành đưa vào sử dụng có cần nghiệm thu của cơ quan chuyên môn về xây dựng không? Cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng của công trình trên là cơ quan nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo nội dung trình bày trong câu hỏi thì công việc lắp đặt thêm lam chống hắt vào công trình hiện hữu không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình và không sử dụng vốn đầu tư công (sử dụng nguồn vốn chi thường xuyên), trong trường hợp này, theo quy định tại Khoản 4 Điều 123 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 45 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và Khoản 1 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng thì công việc lắp đặt thêm lam chống hắt không phải thực hiện việc kiểm tra công tác nghiệm thu.

Về việc thông báo khởi công công trình xây dựng, chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP:

“Điều 14. Trách nhiệm của chủ đầu tư

3. Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định tại Điều 107 Luật số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 39 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14. Thực hiện việc thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng; mẫu thông báo khởi công được quy định tại Phụ lục V Nghị định này.

Trường hợp công trình thuộc đối tượng thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Nghị định này thì thông báo khởi công phải được gửi đồng thời tới cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp”.

Chinhphu.vn