In bài viết

Dự án chỉ lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật cần thẩm định nội dung gì?

(Chinhphu.vn) – Đối với dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, người quyết định đầu tư thẩm định các nội dung quy định tại Khoản 3, 4 Điều 13 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

29/09/2021 08:02

Đơn vị của ông Nguyễn Anh Tuyên (Bình Định) thực hiện nhiệm vụ thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng các dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư.

Theo Khoản 14 Điều 1 Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 sửa đổi bổ sung Điều 57 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 thì trong nội dung thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật có nội dung là thẩm định "việc lập tổng mức đầu tư, xác định giá trị tổng mức đầu tư xây dựng công trình".

Ông Tuyên hỏi, khi thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật có cần phải thẩm định tính đúng đắn về khối lượng của dự toán để đưa ra giá trị tổng mức đầu tư xây dựng công trình hay không? Nếu cần phải thẩm định dự toán thì cơ quan thực hiện công tác thẩm định có được thu phí thẩm định dự toán hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 7 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đối với dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, người quyết định đầu tư thẩm định các nội dung quy định tại Khoản 3, 4 Điều 13 Nghị định này.

Theo đó, khi thẩm định cần phải đánh giá sự phù hợp, đầy đủ của việc xác định khối lượng công tác xây dựng, chủng loại, số lượng thiết bị tính toán trong dự toán xây dựng công trình (tổng mức đầu tư xây dựng) so với thiết kế và xác định giá trị dự toán xây dựng công trình (tổng mức đầu tư xây dựng) bảo đảm tính đúng, tính đủ theo quy định.

Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định dự toán xây dựng thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Chinhphu.vn