In bài viết

Dự án Chương trình mục tiêu quốc gia có phải đấu thầu qua mạng?

(Chinhphu.vn) – Trường hợp gói thầu, dự án thuộc phạm vi áp dụng của Nghị định số 161/2016/NĐ-CP về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 (được sửa đổi theo Nghị định số 120/2018/NĐ-CP) thì thực hiện theo Nghị định này.

17/09/2020 09:02

Theo phản ánh của ông Hàng Việt Sơn (Ninh Thuận), Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT quy định, năm 2020 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, trừ trường hợp đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù.

Ông Sơn hỏi, đối với các dự án quy mô nhỏ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc giai đoạn 2016-2020, được cấp có thẩm quyền (UBND tỉnh) phê duyệt chủ trương đầu tư áp dụng cơ chế đặc thù quy định tại Nghị định số 161/2016/NĐ-CP về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, Nghị định số 120/2018/NĐ-CP thì có áp dụng đấu thầu qua mạng không hay lựa chọn theo hình thức tổ nhóm đội địa phương thi công?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Lộ trình đấu thầu qua mạng được quy định tại Điều 29 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo hướng dẫn tại Văn bản số 579/BKHĐT-QLĐT ngày 30/1/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện nay Hệ thống đã đáp ứng được việc triển khai đấu thầu qua mạng đối với những gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thỏa mãn điều kiện nêu tại Mục I.2 Văn bản này.

Theo đó, đối với các gói thầu đã đáp ứng điều kiện đấu thầu qua mạng thì thực hiện đấu thầu qua mạng theo lộ trình nêu trên.

Trường hợp gói thầu, dự án thuộc phạm vi áp dụng của Nghị định số 161/2016/NĐ-CP (được sửa đổi theo Nghị định số 120/2018/NĐ-CP) thì thực hiện theo Nghị định này.

Chinhphu.vn