In bài viết

Dự án có hai chủ đầu tư, phân chia chi phí quản lý thế nào?

(Chinhphu.vn) - Ông Phạm Ngọc Thuông (Hà Nội) hỏi, giai đoạn chuẩn bị dự án do chủ đầu tư A thực hiện, giai đoạn thực hiện dự án do chủ đầu tư B quản lý thực hiện thì việc phân chia chi phí quản lý giữa hai chủ đầu tư A và B như thế nào?

05/02/2023 08:02

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn.

Việc thẩm định, phê duyệt chi phí chuẩn bị dự án thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP thì chi phí quản lý dự án là chi phí cần thiết để tổ chức quản lý việc thực hiện và thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án, kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng và quyết toán vốn đầu tư xây dựng; chi phí quản lý dự án thực hiện theo quy định tại Mục 1 Chương I Phần II Phụ lục VIII Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng; việc quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Chinhphu.vn