In bài viết

Dự án điện gió có được miễn thủ tục đăng ký môi trường?

(Chinhphu.vn) - Dự án đầu tư xây dựng nhà máy phong điện có tổng diện tích sử dụng đất dưới 50ha không thuộc đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định tại số thứ tự 27 Phụ lục II Khoản 3 phần Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.

25/03/2021 08:02

Công ty CP HBRE Phú Yên đang thực hiện đầu tư Dự án Trang trại Phong điện HBRE An Thọ – Giai đoạn 1, công suất 200MW tại tỉnh Phú Yên. Trong quá trình nghiên cứu, tìm hiểu các quy định về việc thực hiện đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Công ty gặp một số vướng mắc như sau:

Theo quy định, dự án đầu tư xây dựng nhà máy phong điện trên diện tích từ 50ha đến dưới 200ha thì thuộc đối tượng phải thực hiện đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Công ty hỏi, quy định trên được hiểu là diện tích đất sử dụng cho dự án theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư hay hiểu là diện tích đất nghiên cứu, khảo sát của dự án phong điện?

Trường hợp dự án phong điện có diện tích đất sử dụng dưới 50ha, thuộc địa bàn của 2 huyện trong 1 tỉnh thì có thuộc trường hợp được miễn đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường không?

Thời điểm thực hiện thủ tục đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường (nộp hồ sơ) trước hay sau thời điểm được phê duyệt chủ trương đầu tư (công nhận chủ đầu tư)?

Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Diện tích sử dụng đất cho dự án đầu tư nhà máy phong điện quy định tại số thứ tự 27 Phụ lục II Khoản 3 phần Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường được hiểu là tổng diện tích sử dụng đất của dự án theo báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, không phải là diện tích nghiên cứu, khảo sát dự án.

“Diện tích sử dụng đất của dự án” được hiểu là tổng diện tích của dự án, không phân theo địa giới hành chính. Do đó, dự án đầu tư xây dựng nhà máy phong điện có tổng diện tích sử dụng đất dưới 50ha không thuộc đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định tại số thứ tự 27 Phụ lục II Khoản 3 phần Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.

Thời điểm thực hiện thủ tục đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường (nộp hồ sơ) phải được thực hiện sau thời điểm dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư.

Chinhphu.vn