In bài viết

Dự án đối tác đổi mới sáng tạo được gia hạn

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý gia hạn thời gian thực hiện dự án "Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan" đến hết ngày 16/8/2013 với số vốn bổ sung là 1.334.800 Euro từ nguồn vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Phần Lan.

30/07/2012 14:31

Bộ Khoa học và Công nghệ lưu ý các ý kiến của các cơ quan liên quan khi tiếp nhận khoản viện trợ bổ sung trên và hoàn thành các thủ tục pháp lý về việc sửa đổi Hiệp định Chính phủ đã ký cho dự án.

Được biết, dự án Đối tác đổi mới sáng tạo đã được thực hiện từ tháng 8/2009 – tháng 8/2012. Mục đính của dự án là kiện toàn Hệ thống Đổi mới Quốc gia (NIS) về khả năng và năng lực và thông qua sự hợp tác giữa khu vực công và khu vực tư nhân tạo điều kiện nâng cao đóng góp của NIS cho phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam.

Dự án bao gồm các hợp phần như tăng cường năng lực cho các trường đại học, các công ty, cơ quan nhà nước và các bên liên quan trong hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia; thiết lập quan hệ hợp tác đối tác giữa lĩnh vực công và lĩnh vực tư nhân thông qua xây dựng một diễn đàn mở nhằm phổ biến những ý tưởng và bài học thực tiễn về đổi mới sáng tạo ở cấp quốc gia và cấp tỉnh; xây dựng quan hệ hợp tác đối tác giữa các tổ chức của Việt Nam và Phần Lan.

Phương Hiển