In bài viết

Dự án không triển khai hết, tính chi phí quản lý thế nào?

(Chinhphu.vn) - Hiện nay chi phí quản lý dự án thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

16/01/2021 07:02

Theo phản ánh của ông Dương Thanh Tuấn, Ban quản lý dự án chuyên ngành UBND huyện được thành lập theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP quản lý dự án lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, định mức quản lý dự án tính theo Bảng 1 Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017. Tuy nhiên, do dự án vướng mặt bằng, không triển khai hết dự án mà phải nghiệm thu thực tế (giảm 50% giá trị dự án).

Ông Tuấn hỏi, khi quyết toán chi phí quản lý dự án có được tính 100% theo phê duyệt hay phải giảm trừ? Nếu giảm trừ thì căn cứ vào văn bản pháp lý nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Chi phí quản lý dự án là chi phí cần thiết để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng.

Hiện nay chi phí quản lý dự án thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Việc quyết toán chi phí quản lý dự án thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các quy định khác có liên quan.

Chinhphu.vn