In bài viết

Dự án nào phải kiểm toán độc lập?

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Văn Bình (Hà Tĩnh) hỏi: Theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC thì tất cả Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và bồi thường hỗ trợ tái định cư độc lập không bắt buộc phải kiểm toán độc lập trước khi trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành có đúng không?

14/05/2016 08:02

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo Điều 10, Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước, "Trường hợp người phê duyệt quyết toán yêu cầu kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trước khi thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án; chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu kiểm toán theo quy định của pháp luật về đấu thầu, ký kết hợp đồng kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành theo quy định của pháp luật về hợp đồng. Chủ đầu tư, nhà thầu kiểm toán độc lập và các đơn vị có liên quan thực hiện theo quy định tại các khoản 2, 3 Điều này".

Tại Khoản 1, Điều 9 Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 quy định, kiểm toán bắt buộc là kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo quyết toán dự án hoàn thành và các thông tin tài chính khác của đơn vị được kiểm toán quy định tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 37 của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điểm b, c, Khoản 2, Điều 37 Luật Kiểm toán độc lập quy định, doanh nghiệp, tổ chức phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

- Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn Nhà nước, trừ các dự án trong lĩnh vực thuộc bí mật Nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

- Doanh nghiệp, tổ chức có vốn góp của Nhà nước và dự án sử dụng vốn Nhà nước khác do Chính phủ quy định phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm hoặc báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

Căn cứ những quy định trên đây, những dự án thuộc đối tượng quy định tại Điểm b, c, Khoản 2 Điều 37 Luật Kiểm toán độc lập phải thuê kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán. Những dự án còn lại thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo yêu cầu của người phê duyệt quyết toán.

Chinhphu.vn