In bài viết

Dự án nào phải thuê kiểm toán độc lập trước khi duyệt quyết toán?

(Chinhphu.vn) – Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO là doanh nghiệp có 51% vốn Nhà nước, đang thực hiện báo cáo quyết toán dự án để trình hội đồng quản trị công ty kết thúc dự án.

21/02/2018 07:02

Dự án có tổng mức đầu tư bao gồm các chi phí: Kê biên đền bù, tư vấn thiết kế, chi phí xây dựng hạ tầng, chi phí bán hàng, chi phí xây dựng nhà để bán… Nhưng Công ty chỉ thực hiện đến giai đoạn xây dựng hạ tầng, không thực hiện việc xây dựng nhà để bán.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO hỏi, căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC, nếu hội đồng quản trị công ty (có sự thống nhất vốn Nhà nước và vốn tư nhân) chọn phương án kiểm toán theo từng hạng mục rồi tự làm báo cáo hoàn thành dự án không kiểm toán báo cáo quyết toán hoàn thành theo tổng mức đầu tư được phê duyệt có được không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Khoản 8, Điều 4 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định: “Doanh nghiệp Nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ”.

Tại Điều 1 Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước quy định:

“1. Phạm vi điều chỉnh:

a) Thông tư này quy định quyết toán đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước, sau khi hoàn thành hoặc dừng thực hiện vĩnh viễn.

Vốn Nhà nước bao gồm: vốn đầu tư công, vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh, vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước…

2. Đối tượng áp dụng:

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước…”.

Câu hỏi của Công ty không nêu rõ nguồn gốc thực hiện dự án; do đó, căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước việc quyết toán dự án hoàn thành thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC.

Trường hợp dự án không sử dụng nguồn vốn Nhà nước theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư số 09/2016/TT-BTC doanh nghiệp có thể áp dụng quy định tại Thông tư này để lập báo cáo quyết toán và thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.

Tại Điều 10 Thông tư số 09/2016/TT-BTC quy định: “Trường hợp người phê duyệt quyết toán yêu cầu kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trước khi thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án; chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu kiểm toán theo quy định của pháp luật về đấu thầu, ký kết hợp đồng kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành theo quy định của pháp luật về hợp đồng. Chủ đầu tư, nhà thầu kiểm toán độc lập và các đơn vị có liên quan thực hiện theo quy định tại các khoản 2, 3 Điều này”.

Căn cứ quy định nêu trên, đối với những dự án được quy định tại Điểm b, Điểm c, Khoản 2, Điều 37 Luật Kiểm toán độc lập phải thuê kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán.

Đối với những dự án còn lại, việc thuê kiểm toán và xác định phạm vi, nội dung thuê kiểm toán độc lập để kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền của người phê duyệt quyết toán.

Chinhphu.vn