In bài viết

Dự án nào thực hiện theo Luật Đấu thầu?

(Chinhphu.vn) - Công ty cổ phần A là doanh nghiệp Nhà nước, do Nhà nước nắm giữ 70% vốn điều lệ. Công ty A nắm giữ 30% vốn điều lệ của công ty TNHH B. Công ty B có dự án xây dựng dây chuyền sản xuất mới (là dự án đầu tư phát triển), cơ cấu vốn đầu tư của dự án được huy động từ các thành viên của công ty theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp.

22/08/2023 07:45

Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 1 Luật Đấu thầu:

"Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định quản lý nhà nước về đấu thầu; trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt động đấu thầu, bao gồm:

1. Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp đối với:

… c) Dự án đầu tư phát triển không thuộc quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này có sử dụng vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án;".

Ông Nguyễn Xuân Tân (Vĩnh Long) hỏi, vậy dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới của công ty B thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu, do có sử dụng 30% vốn của doanh nghiệp Nhà nước là công ty A; hay không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu, do có sử dụng vốn Nhà nước dưới 30% (30% * 70% = 21%)?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm c Khoản 1  Điều 1 và Khoản 44 Điều 4  Luật Đấu thầu quy định dự án đầu tư phát triển không thuộc Điểm a và Điểm b khoản này có sử dụng vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này; vốn Nhà nước bao gồm vốn ngân sách Nhà nước, công trái quốc gia, trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương, vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh, vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước; giá trị quyền sử dụng đất.

Theo đó, trường hợp công ty B (có vốn góp 30% của công ty A là doanh nghiệp Nhà nước) không phải là doanh nghiệp Nhà nước thì việc xác định dự án đầu tư phát triển của công ty này có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu hay không cần căn cứ vào nguồn vốn của dự án theo quy định nêu trên.

Trong trường hợp này, nếu phần vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước chiếm trên 30% hoặc dưới 30% nhưng lớn hơn 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án thì việc lựa chọn nhà thầu của dự án này thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

Việc xác định phần vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước trong tổng mức đầu tư dự án thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư.

Chinhphu.vn