In bài viết

Dự án phát sinh chi phí có phải điều chỉnh chủ trương đầu tư?

(Chinhphu.vn) - Công trình được phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư sơ bộ 14 tỷ đồng. Khi thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật thì tổng mức đầu tư là 13,2 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện, phát sinh chi phí giải phóng mặt bằng, tổng mức đầu tư tăng lên 13,8 tỷ đồng.

22/04/2022 08:02

Ông Nguyễn Khánh (Quảng Nam) hỏi, trường hợp này ông có cần phải điều chỉnh chủ trương đầu tư hay điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Đối với dự án có sử dụng vốn đầu tư công, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công và các pháp luật khác có liên quan áp dụng cho dự án.

Trường hợp dự án sử dụng vốn khác, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng đã được phê duyệt của dự án thực hiện theo quy định tại Khoản 5, Điều 134 Luật Xây dựng (được sửa đổi tại Điểm c, Khoản 64, Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng) và Điểm đ, Khoản 18, Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 61 Luật Xây dựng và Khoản 18, Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Đề nghị ông Nguyễn Khánh nghiên cứu các quy định nêu trên để điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư (nếu thuộc các trường hợp được điều chỉnh) theo quy định.

Chinhphu.vn