In bài viết

Dự án sau thanh tra toàn diện, có cần thẩm tra quyết toán không?

(Chinhphu.vn) – Trường hợp dự án được thanh tra toàn diện công trình, đơn vị chức năng thuộc quyền quản lý của người quyết định đầu tư đủ năng lực thẩm tra thì người quyết định đầu tư giao đơn vị chức năng thuộc quyền quản lý thực hiện thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.

15/10/2019 09:02

Ông Nguyễn Minh Chung (Nghệ An) hỏi, công trình thuộc nguồn vốn ngân sách thị trấn đã hoàn thành nhưng chưa nộp thẩm tra quyết toán đến Phòng Tài chính huyện thì có quyết định thanh tra tỉnh về thanh tra toàn diện công trình, vậy sau khi có kết luận của thanh tra tỉnh thì chủ đầu tư có được lấy kết luận của thanh tra tỉnh làm căn cứ ra quyết định phê duyệt quyết toán hay không? Có cần phải trình thẩm tra quyết toán đến Phòng Tài chính huyện nữa hay không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Việc thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách thị trấn thực hiện theo quy định tại Khoản 9, Điều 1 Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 bổ sung Điều 20a Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

Theo đó, trường hợp dự án được thanh tra toàn diện công trình, đơn vị chức năng thuộc quyền quản lý của người quyết định đầu tư đủ năng lực thẩm tra thì người quyết định đầu tư giao đơn vị chức năng thuộc quyền quản lý thực hiện thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.

Bộ Tài chính có ý kiến trả lời để ông Chung biết và thực hiện theo đúng quy định.

Chinhphu.vn