In bài viết

Dự án sử dụng vốn Nhà nước dưới 30% có phải đấu thầu?

(Chinhphu.vn) – Công ty ông Nguyễn Vượng (Bắc Giang) chuẩn bị thi công một số công trình di tích đình, chùa theo kế hoạch hỗ trợ tu bổ di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025. Trong đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ dưới 30% còn lại là nhân dân đóng góp. Tổng giá trị gói thầu trên 1 tỷ đồng.

26/02/2021 11:02
Ông Vượng hỏi, đơn vị ông có phải đấu thầu không? Chủ đầu tư là UBND xã có được phép chỉ định thầu không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Luật Đấu thầu, dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn Nhà nước của cơ quan Nhà nước thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

Đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu, hạn mức chỉ định thầu thực hiện theo Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Chinhphu.vn