In bài viết

Dự án sửa chữa dưới 500 triệu đồng vẫn phải được thẩm định

(Chinhphu.vn) – Hạng mục, công trình sửa chữa nhỏ có giá trị dưới 500 triệu đồng thuộc đối tượng dự án đầu tư xây dựng chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng và phải được thẩm định trước khi quyết định đầu tư.

10/07/2020 07:02

Cơ quan của ông Nguyễn Hoàng (Hà Nội) thường có các hạng mục sửa chữa nhỏ như khắc phục các hư hỏng phát sinh trong quá trình sử dụng của nhà xưởng, nhà văn phòng. Ông Hoàng hỏi, cơ quan ông có phải thực hiện các công tác thẩm tra, thẩm định dự toán và thiết kế (nếu có) theo quy định tại Luật Xây dựng không (giá trị mỗi hạng mục dưới 500 triệu đồng)?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khoản 15 Điều 3 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 thì các hạng mục, công trình sửa chữa nhỏ có giá trị dưới 500 triệu đồng trong câu hỏi của ông Hoàng thuộc đối tượng dự án đầu tư xây dựng chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 56 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, dự án đầu tư xây dựng (gồm báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng) phải được thẩm định trước khi quyết định đầu tư.

Tùy theo nguồn vốn sử dụng, thẩm quyền thẩm định báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng được quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.

Việc thẩm tra dự án làm cơ sở cho việc thẩm định, phê duyệt dự án được quy định tại Khoản 7 Điều 57 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

Chinhphu.vn