In bài viết

Dự án tại vùng đặc biệt khó khăn được ưu đãi thuế thế nào?

(Chinhphu.vn) – Công ty ông Nguyễn Hải đầu tư 2 dự án mới về hệ thống điện mặt trời kết hợp với năng lượng ở huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Ông Hải hỏi, dự án của công ty có được hưởng ưu đãi về thuế TNDN là miễn 4 năm đầu, giảm 50% cho năm tiếp theo áp dụng mức thuế suất 10% hay không?

30/03/2021 07:02

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định của pháp luật thuế TNDN hiện hành thì doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mới (dự án đầu tư độc lập) hoặc dự án đầu tư mở rộng theo điều kiện địa bàn ưu đãi đầu tư hoặc lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

Việc xác định dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Trường hợp doanh nghiệp ông hỏi về đầu tư hệ thống điện mặt trời kết hợp với năng lượng và thực hiện tại địa bàn huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước (thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn), doanh nghiệp căn cứ quy định tại Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12, Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN, Luật số 71/2014/QH13, Nghị định số 218/2013/NĐ-CP, Nghị định số 12/2015/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn thi hành và tình hình thực tế thực hiện dự án đầu tư để xác định mức ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư của doanh nghiệp theo quy định.

Chinhphu.vn