In bài viết

Dự án triển khai lại, hủy thầu hay ký hợp đồng với nhà thầu cũ?

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Viết Hường (Đắk Nông) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp một số nội dung về lựa chọn nhà thầu trong trường hợp dự án được triển khai lại nhưng hồ sơ dự thầu đã hết hiệu lực.

07/06/2018 08:02

Chủ đầu tư đã tiến hành mời thầu gói thầu xây lắp tại thời điểm năm 2013 và chọn được đơn vị trúng thầu, nhưng chưa ký hợp đồng và khởi công xây dựng (do bị cắt vốn). Đến năm 2017, dự án bắt đầu triển khai trở lại nhưng thời gian hiệu lực của hồ sơ dự thầu đã hết.

Ông Hường hỏi, nên điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu và đấu thầu lại để chọn nhà thầu mới hay tiến hành thương thảo với nhà thầu đã trúng thầu để gia hạn thời gian hiệu lực? Nếu tiến hành thương thảo thì có được thương thảo lại đơn giá, khối lượng và giá trị hợp đồng để tiến hành các thủ tục ký kết hợp đồng theo quy định hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp nhà thầu vẫn đồng ý thực hiện hợp đồng theo kết quả lựa chọn nhà thầu trước đó thì 2 bên có thể thương thảo với nhau để xem xét lại năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu có phù hợp tại thời điểm ký kết hợp đồng hay không.

Trường hợp nhà thầu không đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu hoặc không đồng ý ký kết hợp đồng do đơn giá, định mức thay đổi quá nhiều dẫn đến phải điều chỉnh lại giá trúng thầu thì hủy thầu để tổ chức lựa chọn lại nhà thầu.

Chinhphu.vn