In bài viết

Dự kiến bãi bỏ một số thông tư lĩnh vực tài chính

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư số 139/2017/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa giai đoạn 2016 – 2020 và Thông tư liên tịch số 143/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL.

22/03/2024 16:56
Dự kiến bãi bỏ một số thông tư lĩnh vực tài chính- Ảnh 1.

Bộ Tài chính cho biết, thực hiện Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 139/2017/TT-BTC ngày 26/12/2017 quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa giai đoạn 2016 – 2020. Hiện nay, Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa giai đoạn 2016 – 2020 đã hết thời gian thực hiện, theo Luật Đầu tư công năm 2019, hiện nay không còn các Chương trình mục tiêu.

Căn cứ quy định tại Điều 143 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật về các hình thức xử lý văn bản được rà soát, Bộ Tài chính dự thảo Thông tư bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 139/2017/TT-BTC.

Bên cạnh đó, căn cứ quy định tại Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, Nghị định số 76/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Điều 143 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về các hình thức xử lý văn bản được rà soát: Bộ Tài chính dự thảo Thông tư bãi bỏ toàn bộ Thông tư liên tịch số 143/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chế độ quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình; kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ các cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình ngoài công lập.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Khánh Linh