In bài viết

Dự thảo Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai để phù hợp với yêu cầu của Luật Đất đai, Luật Giao dịch điện tử và Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ.

01/07/2016 16:41

Ảnh minh họa

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Luật Đất đai năm 2013 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/7/2014. Để tổ chức thi hành Luật Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu xây dựng và trình Chính phủ ban hành 9 Nghị định; Bộ trưởng các Bộ đã ban hành 32 Thông tư, Thông tư liên tịch quy định chi tiết thi hành Luật. Việc ban hành kịp thời, đồng bộ và khá đầy đủ các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thi hành, góp phần đưa Luật Đất đai đi vào cuộc sống.

Trong những năm qua, Đảng, Chính phủ luôn quan tâm, coi trọng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước. Sự ra đời của Luật Giao dịch điện tử và Luật Công nghệ thông tin đã tạo hành lang pháp lý cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ quy định về Chính phủ điện tử đã giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai nhằm giải quyết các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí cho hoạt động; tăng tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước về đất đai, tạo thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp; do đó, việc ban hành Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai là cần thiết để phù hợp với yêu cầu của Luật Đất đai, Luật Giao dịch điện tử và Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã dự thảo Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai gồm 6 chương, 46 điều. Bên cạnh những quy định chung, dự thảo đã đề xuất những quy định cụ thể về: Giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai; quy định cụ thể giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai; an ninh, an toàn trong giao dịch điện tử về đất đai…

Nguyên tắc thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai

Theo dự thảo, giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai thực hiện theo nguyên tắc sau: Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng; bảo đảm sự rõ ràng, công bằng, trung thực, an toàn, hiệu quả và thuận tiện cho khai thác và sử dụng; phục vụ kịp thời công tác quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tuân thủ các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Bên cạnh đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền lựa chọn phương thức giao dịch với cơ quan nhà nước theo phương thức truyền thống và phương tiện điện tử trừ trường hợp có quy định khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Dự thảo nêu rõ, các giao dịch đất đai bằng phương thức điện tử gồm: 1- Thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai; 2- Trao đổi văn bản trong cơ quan quản lý nhà nước về đất đai; 3- Trao đổi văn bản giữa cơ quan quản lý nhà nước về đất đai với các cơ quan có liên quan; 4- Chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu trong giao dịch điện tử về đất đai.

Ngoài các giao dịch điện tử về đất đai trên, căn cứ tình hình thực tế, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định các giao dịch điện tử khác.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn