In bài viết

Dự toán điều chỉnh áp dụng bộ định mức nào?

(Chinhphu.vn) - Việc thanh toán, quyết toán, điều chỉnh hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng tương ứng với từng thời kỳ.

08/02/2021 09:02
Đơn vị ông Dương Thành Tiếp (Nghệ An) đang thi công một dự án đã phê duyệt dự án ngày 29/10/2018 và trong Điều 9 (điều chỉnh giá hợp đồng) của hợp đồng đã ký với chủ đầu tư ngày 27/9/2019 có ghi như sau:

“Giá hợp đồng được điều chỉnh khi bổ sung khối lượng ngoài phạm vi hợp đồng đã ký kết (ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế).

Khi bổ sung khối lượng ngoài phạm vi hợp đồng đã ký kết thì các bên phải lập phụ lục hợp đồng bổ sung, trong đó cần xác định rõ về khối lượng công việc bổ sung và đơn giá áp dụng.

Đối với các công việc phát sinh đã có đơn giá trong hợp đồng thì áp dụng đơn giá trong hợp đồng đã ký. Đối với các công việc bổ sung chưa có đơn giá trong hợp đồng, thì đơn giá mới được xác định theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng và các thỏa thuận trong hợp đồng”.

Quá trình thi công, để bảo đảm chất lượng công trình gói thầu xây lắp phát sinh một số hạng mục đã được các bên lập biên bản xử lý hiện trường và được chủ đầu tư chấp thuận chủ trương phát sinh ngày 28/10/2020. Đơn vị tư vấn thiết kế đang lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh.

Ông Tiếp hỏi, phần dự toán điều chỉnh này áp dụng bộ định mức nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc thanh toán, quyết toán, điều chỉnh hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng tương ứng với từng thời kỳ.

Theo nội dung hỏi, dự án được duyệt ngày 29/10/2018, hợp đồng ký ngày 27/9/2019, trường hợp dự án sử dụng vốn Nhà nước thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định chuyển tiếp. Theo đó, việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 23/5/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và quản lý hợp đồng xây dựng theo quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Việc áp dụng, vận dụng định mức thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng quy định xử lý chuyển tiếp: “Dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt trước ngày có hiệu lực của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và đang triển khai thực hiện thì tiếp tục sử dụng, vận dụng định mức xây dựng theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Trường hợp gói thầu xây dựng chưa ký kết hợp đồng sau ngày có hiệu lực của Thông tư này thì người quyết định đầu tư quyết định việc áp dụng định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này để điều chỉnh giá gói thầu xây dựng nhưng phải đáp ứng yêu cầu tiến độ và hiệu quả của dự án”.

Theo đó, việc điều chỉnh đơn giá và giá hợp đồng căn cứ quy định tại Điều 38 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và nội dung hợp đồng đã ký để thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Chinhphu.vn